Χαιρετισμός


To Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στο Αγρίνιο, είναι το νεώτερο από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 με τον Ν. 3794 (ΦΕΚ Α 156/4.9.2009).

Το Πανεπιστήμιο έχει τρία ενεργά τμήματα εκπαίδευσης και έρευνας,

  • Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
  • Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

τα οποία λειτουργούσαν μέχρι την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας ως τμήματα της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών πόρων και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με έδρα το Αγρίνιο. Η Σχολή είχε ιδρυθεί το 1998 με το Π.Δ. 96/1998 (ΦΕΚ Α 85).

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου μέσω των τριών τμημάτων του, με στελέχη ενεργά στην εκπαίδευση και την έρευνα. Η στόχευση των παρόντων τμημάτων στη διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, στη διοίκηση επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και στη διαχείριση πολιτισμικού περιβάλλοντος και νέων τεχνολογιών υποδεικνύει την κατεύθυνση του Πανεπιστημίου στην παροχή εκπαίδευσης υψηλού επειπέδου, σε νέες τεχνολογίες με θέληση για σύνδεση με την κοινωνία και την παραγωγή και με σεβασμό στο περιβάλλον, με έμφαση στις δραστηριότητες και την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Δυτικής Ελλάδας και της χώρας γενικότερα.

Το όραμά μας για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας είναι ο ηγετικός του ρόλος στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στις επιστημονικές περιοχές των δραστηριοτήτων του. Μέχρι σήμερα, τα τμήματά του έχουν συνεισφέρει σημαντικά σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο στόχος μας για το Πανεπιστήμιο είναι να δημιουργήσει ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που θα επιτύχει πρόσθετη ανάπτυξη των σημερινών του δραστηριοτήτων καθώς και ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία με σκοπό την ανάπτυξη της Περιφέρειας και της χώρας, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Οι προκλήσεις αυτές για ανάπτυξη και ευημερία στο δυναμικό και αναδυόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δεν απαιτούν μόνο βασική μόρφωση για τους αποφοίτους μας αλλά και τη δυνατότητα να δημιουργούν, να παράγουν και να λαμβάνουν ηγετικό ρόλο στην επίτευξη στόχων. Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας ενεργεί σύσσωμη προς αυτή την κατεύθυνση, επεξεργαζόμενη ένα κατάλληλο και στοχευμένο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης.

Καθώς το Πανεπιστήμιο ξεκινά την ανάπτυξή του, αυξάνει την συνεισφορά του και δραστηριοποιείται περαιτέρω στην παραγωγή καινοτόμων αποτελεσμάτων σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, σας καλούμε να επισκέπτεστε τις σελίδες του ιστοτόπου μας για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα αποτελέσματα και την συνεισφορά μας. Ο ιστότοπός μας θα εμπλουτίζεται συνεχώς με περιεχόμενο, αντανακλώντας τα βήματα ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.

Δημήτριος Σερπάνος
Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής